Kep1er ★ DOUBLAST [CONCEPT PHOTOS]

Fotos de concepto de “UP!” de Kep1er

Kep1er ★ DOUBLAST [CONCEPT PHOTOS]

★ YUJIN

★ XIAOTING

★ MASHIRO

★ CHAEHYUN

★ DAYEON

★ HIKARU

★ HUENING BAHIYYIH

★ YONGEUN

★ YESEO

★ KEP1ER